Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen – Algemene werkingsvoorwaarden

Onderhavige site, hierna “nl.oney.be” genoemd, wordt uitgegeven door Oney Bank – N.V. met een kapitaal van € 71.801.205 – RCS Lille Métropole B 546 380 197, hierna aangeduid als Oney.

Intracommunautair btw-identificatienummer: FR71546380197

Oney Bank is als kredietinstelling erkend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 Place de Budapest CS 92459. 75436 PARIS CEDEX 09 Frankrijk en is onderworpen aan haar toezicht. Oney Bank is ook ingeschreven op de lijst van verleners van beleggingsdiensten. De lijst van erkende kredietinstellingen kan worden geraadpleegd op de website van Banque de France (www.banque-france.fr) in de rubriek “Bancair toezicht en regelgeving”.

Maatschappelijke zetel: 34, avenue de Flandre, 59170 Croix.

Directeur van de publicatie: Jean-Pierre Charles, Algemeen Directeur

Host: Cyllene Lille – 393 rue du Général de Gaulle – 59700 Marcq-en-Baroeul

Realisatie van de site: CKC-Net

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke persoon die inlogt op onderhavige site en hierna “de Gebruiker” wordt genoemd.

I. DOOR DE SITE NL.ONEY.BE MEEGEDEELDE INFORMATIE

 1. De door de site nl.oney.be meegedeelde informatie is louter ter informatie. De Gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de transacties die hij uitvoert en de gevolgen ervan en kan in geen geval de aansprakelijkheid van Oney uit hoofde hiervan inroepen.
 2. De door de site nl.oney.be meegedeelde informatie is de eigendom van Oney en mag door de Gebruiker enkel worden gebruikt voor informatie- en persoonlijke gebruiksdoeleinden. De Gebruiker mag in geen geval de door de site nl.oney.be meegedeelde informatie niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, kopiëren of reproduceren, deze via elektronische of andere weg doorgeven aan het publiek, met name voor commerciële doeleinden, behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Oney.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen tegen virussen en andere schadelijke elementen die kunnen worden geïntroduceerd op de site nl.oney.be, met name bij het downloaden of selecteren van deze pagina’s.
  Onderhavige Algemene Voorwaarden worden geregeld door het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de Algemene Voorwaarden en/of het gebruik van de site nl.oney.be zal uitsluitend aanhangig worden gemaakt voor de Franse rechtbanken, in dit geval de handelsrechtbank van Lille Métropole.

II. VERTROUWELIJKHEID

 1. Oney is gehouden tot het beroepsgeheim.
  Een wettelijke verplichting die geldt voor haar personeel om geen vertrouwelijke informatie waarvan het kennis kan hebben, niet openbaar te maken. Wanneer de wet dit voorziet, kan het beroepsgeheim evenwel niet worden ingeroepen tegen personen of organismen waarop het betrekking heeft, met name de belasting- en douaneadministratie en de toezichthoudende overheden.
 2. De Gebruiker machtigt Oney uitdrukkelijk om de informatie die over hem verzameld is in het kader van de site nl.oney.be op te slaan in een computergeheugen en deze te gebruiken om te voldoen aan zijn wettelijke en regelgevende verplichtingen.
 3. Bovendien machtigt de Gebruiker Oney om deze informatie te gebruiken voor de interne beheerbehoeften van Oney, de Gebruiker en hun volmachthebbers, leveranciers en onderaannemers, alsook met het oog op het commercialiseren van financiële producten van Oney bij de Gebruiker.
 4. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, zal de Gebruiker recht hebben op toegang en rechtzetting. De ingezamelde informatie is bestemd voor Oney Bank en is noodzakelijk voor het verwerken van uw aanvraag. Ze zal niet door Oney Bank gebruikt worden voor andere doeleinden. Om u ertegen te verzetten of uw recht op toegang, rechtzetting, schrapping en beperking van de verwerking uit te oefenen (wet van 06.01.78), kunt u schrijven naar: Klantendienst Oney Bank, Briefwisseling: CS 60006 – 59895 Lille Cedex 9 – Frankrijk. Klachtendienst op het nummer +33 (0)9 69 32 86 86 (kostprijs afhankelijk van de operator). Bovendien beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Franse toezichthouder of die van het land waar uw gebruikelijke woonplaats is gevestigd. Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Oney op het volgende postadres: Oney – Functionaris voor Gegevensbescherming – CS 60006 – 59895 Lille Cedex 9 – Frankrijk, of op het volgende e-mailadres: e-mail.

III. VERANTWOORDELIJKHEID

 1. Met uitzondering van rechtstreekse materiële schade kan Oney in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade, verliezen of financiële of andere nadelen als gevolg van het in gebreke blijven of van het verkeerd rekening houden met transacties die door de Gebruiker zijn uitgevoerd via de site nl.oney.be. Deze uitsluiting dekt met name, zonder dat een dergelijke opsomming limitatief is, het kansverlies en alle materiële schade, zoals de gevolgen die voortvloeien uit de onmogelijkheid om aan een Algemene Vergadering deel te nemen.
 2. De verantwoordelijkheid van Oney die beperkt is tot rechtstreekse materiële schade, met uitsluiting van elk ander nadeel, kan enkel worden ingeroepen wanneer wordt vastgesteld dat voornoemde schade toe te schrijven is aan Oney.
 3. De verantwoordelijkheid van Oney kan niet worden ingeroepen in geval van onderbreking van de dienstverlening die verband houdt met het transport van informatie of met het informaticasysteem van de Gebruiker, of elk ander technisch defect.
 4. De site van nl.oney.be bevat hypertekstlinks naar sites van partners. Oney wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud van deze sites, de wijzigingen die eraan zijn aangebracht, de werkmodaliteiten ervan of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen.

IV. ONDERBREKING VAN DE DIENSTVERLENING

 1. Oney kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onderbreking van de dienstverlening om welke reden dan ook.
 2. Oney behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de volledige of een deel van de dienstverlening van de site Oney.com en de diensten die eraan verbonden zijn om welke reden dan ook te onderbreken zonder dit te hoeven rechtvaardigen en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van onderbrekingen.
 3. De Gebruiker kan de Klantendienst van Oney 24u/24, 7 dagen/7 op de stemserver contacteren op het nummer 08 92 68 13 00 (€ 0,34 incl. btw/min).

V. PRECONTRACTUELE INFORMATIE

De Oney-oplossing is een kredietaanbod zonder rente dat binnen de twee maanden terugbetaalbaar is, waarvan de maandelijkse kosten minder bedragen dan EUR 5,75 (bedrag onderhevig aan een jaarlijkse indexering die wordt opgelegd door artikel VII.3,§2, 3° van het Wetboek van Economisch Recht (hierna het “WER” genoemd) en waarop de regels van boek VII van het WER inzake consumentenkredieten niet van toepassing zijn gelet op de duur ervan en op de verwaarloosbare kosten die eraan verbonden zijn. Oplossing voorbehouden voor particulieren. De contractant beschikt over een termijn van 14 dagen om te verzaken aan uw krediet.

Onder voorbehoud van aanvaarding door: Oney Bank – Naamloze Vennootschap met een kapitaal van € 71.801.205 – 34 avenue de Flandre 59170 CROIX – Ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Lille Métropole onder het nummer 546 380 197. Oney Bank is als kredietinstelling erkend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 Place de Budapest CS 92459. 75436 PARIS CEDEX 09 Frankrijk en is onderworpen aan haar toezicht. De lijst van erkende kredietinstellingen kan worden geraadpleegd op de website www.regafi.fr uitgegeven door de ACPR. Oney Bank handelt vanuit Frankrijk in België onder het stelsel van het vrij verlenen van diensten.

Oney Bank oefent geen gereglementeerd beroep uit in België gelet op de aard van de diensten die er worden aangeboden (krediet vrijgesteld van de toepassing van de bepalingen van boek VII van het Wetboek van Economisch Recht).

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Met name gelet op de mogelijke uitbreidingen en verbeteringen van de Klantendienst, behoudt Oney zich de mogelijkheid voor om op elk moment de toepassingsgebieden van de diensten die aangeboden worden op de site nl.oney.be aan te passen of te wijzigen.