ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE FINANCIERINGSOPLOSSING 3x Oney

Oney Bank, NV, met een kapitaal van € 71.801.205 – 34 Avenue de Flandre – 59170 Croix, Frankrijk – HR Lille Métropole – 546 380 197 (hierna “Oney” genoemd) biedt de klanten van haar partners de mogelijkheid om een krediet te verkrijgen voor de financiering van de aankoop van producten/diensten die in de handel gebracht worden op de verkoopsites van genoemde partners. De terugbetaling van dit krediet gebeurt in drie termijnen die worden afgehouden van de betaalkaart of de kaart en via opeenvolgende SEPA-afhoudingen op de daarmee verband houdende rekening in geval van gebruik van een Bancontact-kaart, binnen een maximale termijn van twee (2) maanden vanaf de afhouding van de eerste termijn (hierna “3x Oney Financieringsoplossing” of “Dienst” genoemd).

De Dienst is een vrijgesteld consumentenkrediet waarop de regels van boek VII van het WER inzake consumentenkrediet niet van toepassing zijn omwille van de looptijd en de verwaarloosbare kosten die eraan verbonden zijn.

Oney biedt de 3x Oney Financieringsoplossing rechtstreeks aan op de websites of in de fysieke verkooppunten van haar handelspartners (hierna de “Distributiekanalen” genoemd), volgens de modaliteiten die weergegeven worden in deze Distributiekanalen en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Voorwerp

 

Deze algemene voorwaarden bepalen:

 • De modaliteiten voor de distributie door Oney van de 3x Oney Financieringsoplossing ten gunste van degenen die beogen de Dienst te gebruiken om producten/diensten te kopen die verkocht worden via de Distributiekanalen (hierna de “Gebruikers” genoemd), evenals:
 • De modaliteiten waarmee de Gebruiker een persoonlijke account kan aanmaken bij Oney waarmee hij zich met name kan identificeren in het kader van elke aanvraag om gebruik te maken van de Dienst via de Distributiekanalen (hierna “Oney-account” genoemd);
 • De kenmerken en gebruiksmodaliteiten van de diensten die verbonden zijn met de opening van de Oney-account (hierna de “Gerelateerde Diensten” genoemd) zoals bepaald in artikel 5 hierna.

 

Deze algemene voorwaarden worden aangevuld met de bepalingen zoals voorzien in de bijzondere voorwaarden van het persoonlijke termijnschema van de Gebruiker voor de 3x Oney Financieringsoplossing. De bijzondere voorwaarden van elke financiering met betrekking tot de 3x Oney Financieringsoplossing zullen voor de Gebruiker worden samengevat voordat laatstgenoemde deze aanvaardt door te klikken op de knop “IN 3 KEER BETALEN”, volgens de bepalingen van artikel 2.2 hierna.

Artikel 2 – Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

 

 • Vereiste voorwaarden voor het gebruik van de 3x Oney Financieringsoplossing

 

De 3x Oney Financieringsoplossing is een krediet voor bedragen tussen 75 euro en 4.000 euro (volgens het Distributiekanaal), voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die in België woonachtig zijn en handelen in hoedanigheid van consument, met dien verstande dat de consument volgens het Belgische recht gedefinieerd wordt als “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen” (artikel I.1., 2° WER), en die houder zijn van:

 • Een kredietkaart van het netwerk, Mastercard of Visa of een debetkaart die samen met Bancontact Visa Debet wordt uitgegeven door een Belgische uitgever, met uitzondering van virtuele of prepaid betaalkaarten;
 • Andere door Oney uitdrukkelijk aanvaarde betaalinstrumenten die zullen worden vermeld in de ad hoc rubriek van de Oney-account of in de informatiedocumentatie van 3x Oney die op elk Distributiekanaal wordt gepubliceerd.

De in de vorige alinea bedoelde betaalkaarten moeten geldig zijn tot het einde van de maand die volgt op de maand waarin de laatste afhouding volgens het termijnschema van de Gebruiker plaatsvindt.

De Gebruiker neemt er akte van dat hij de Dienst niet kan gebruiken als hij aan de 3x Oney Financieringsoplossing virtuele of prepaid betaalkaarten of andere betaalinstrumenten heeft gekoppeld die niet uitdrukkelijk door Oney worden aanvaard.

 

2.2.      Procedure om de Dienst aan te vragen

 

Na een of meer producten/diensten aan de winkelmand te hebben toegevoegd afhankelijk van het distributiekanaal, kan de Gebruiker deze producten/diensten (en de verzendkosten van het desbetreffende product/dienst, indien van toepassing) betalen door te klikken op het logo van de 3x Oney Financieringsoplossing.

Nadat de Gebruiker de Dienst heeft geselecteerd, wordt hij doorgestuurd naar een specifiek inschrijvingsformulier dat wordt beheerd door Oney.

Wanneer deze modaliteit wordt voorgesteld door Oney, moet de Gebruiker bij inschrijving op het fysieke verkooppunt van een partner, op het moment van de betaling vragen om een 3x Oney Financieringsoplossing. Hij ontvangt dan een link op zijn telefoon waarmee hij online kan inschrijven op de 3x Oney Financieringsoplossing.

In bepaalde ketens kan de Gebruiker die gebruik wil maken van de 3xOney Financieringsoplossing via het fysieke verkooppunt van het Distributiekanaal een QR-code scannen met zijn telefoon. In dat geval wordt hij doorgestuurd naar de website van Oney en het kredietaanvraagformulier om de 3xOney Financieringsoplossing online aan te vragen. De Gebruiker zal de prijsmarge van de te financieren winkelmand moeten selecteren en het aanvraagformulier invullen met alle vereiste informatie en persoonlijke gegevens. Nadat het aanvraagformulier volledig is ingevuld, zal Oney de kredietaanvraag beoordelen.

Indien het krediet aanvaard wordt, stuurt Oney de Gebruiker een identificatie-barcode die 59 minuten geldig is en die kan worden getoond aan de kassa. De presentatie van de identificatie-barcode aan de kassa informeert de handelaar dat de 3xOney Financieringsoplossing werd bevestigd tussen Oney en de Gebruiker. Het kredietbedrag en de bedragen van de stortingen worden dan automatisch aangepast naargelang het werkelijke door de Gebruiker te betalen bedrag aan de kassa, met dien verstande dat het kredietbedrag niet hoger mag zijn dan het maximumbedrag van het krediet volgens de oorspronkelijk gekozen prijsmarge.

Indien, bij het verstrijken van de duur van 59 minuten, de identificatie-barcode niet werd getoond aan de kassa, wordt de financiering geannuleerd. De modaliteiten voor de terugbetaling door de Gebruiker aan Oney en door Oney aan de Gebruiker worden uiteengezet in artikel 2.6. hieronder.

Wat de inschrijvingsaanvraag betreft, kan de Gebruiker de inschrijving op de 3x Oney Financieringsoplossing aanvragen via een van de volgende procedures:

 • Door een inschrijvingsformulier in te vullen waarin hij zijn persoonlijke gegevens moet verstrekken, evenals de identificatiecodes van zijn betaalkaart of van het betaalinstrument dat moet worden gebruikt voor de betaling van de termijnen zoals voorzien in de voorgeselecteerde financiering, indien het gaat om een eerste gebruik van de 3x Oney Financieringsoplossing
 • Door in te loggen op zijn Oney-account door zijn inloggegevens in te voeren als de Gebruiker reeds een Oney-account heeft geopend.
 • Indien een Gebruiker reeds gebruik heeft gemaakt van de 3x Oney Financieringsoplossing en hij het Oney-account niet eerder heeft geactiveerd, zal in dit specifieke geval aan de Gebruiker worden gevraagd om zijn wachtwoord in te voeren via de link in de activatiemail.

Voorafgaand aan de inschrijving krijgt de Gebruiker ook toegang tot de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de gevraagde 3x Oney Financieringsoplossing, deze algemene voorwaarden en het privacybeleid van Oney in overeenstemming met de regelgeving (hierna het “Privacybeleid” genoemd).

 • Om zijn inschrijvingsaanvraag te bevestigen, moet de Gebruiker via een ‘point and click’-systeem verklaren: dat hij de onderhavige algemene voorwaarden van de 3x Oney Financieringsoplossing gelezen, begrepen en aanvaard heeft en de 3x Oney Financieringsoplossing wenst te gebruiken zonder te wachten op het einde van de herroepingstermijn van 14 dagen die ten gunste van hem voorzien is;
 • Dat hij het Privacybeleid gelezen, begrepen en aanvaard heeft;
 • De Gebruiker dient in voorkomend geval (betaling via Bancontact) aan te geven dat hij begrijpt dat zijn IBAN-bankrekeningnummer kan worden doorgegeven aan Oney en dat Oney deze persoonsgegevens kan ontvangen en verwerken in overeenstemming met haar Privacyverklaring;
 • De Gebruiker dient bij betaling met een Bancontact-kaart aan te geven dat hij Oney via een SEPA-mandaat machtigt om instructies te sturen naar haar betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren en dat hij zijn betalingsdienstaanbieder machtigt om deze instructies uit te voeren.

 

Nog altijd met behulp van de hierboven aangegeven modaliteiten dient de Gebruiker bovendien te verklaren dat hij al dan niet instemt met:

 • De verwerking van zijn persoonsgegevens door Oney voor interne profilering met het oog op marketing in de zin van het Privacybeleid;
 • De overdracht en/of doorgifte van zijn persoonsgegevens aan derden, werkzaam in de bank-, financiële en verzekeringssector, voor de verzending door deze derden van commerciële communicatie over producten en diensten die gelijkwaardig zijn als de door Oney aangeboden diensten, volgens de bepalingen van het Privacybeleid.

 

Na de bovenstaande verklaringen te hebben verstrekt, moet de Gebruiker de aanvraag tot inschrijving op de gekozen 3x Oney Financieringsoplossing bevestigen door te klikken op de knop “IN 3 KEER BETALEN” of – als de Gebruiker niet van plan is gevolg te geven aan de uitvoering van de Dienst – de geselecteerde verrichting annuleren om doorgeleid te worden naar het Distributiekanaal door te klikken op de knop “De transactie annuleren en terugkeren naar de verkoopsite”.

De Gebruiker erkent dat de dubbele verklaring van aanvaarding – via een “point and click” – van deze algemene voorwaarden van de 3x Oney Financieringsoplossing en de aanvraag tot uitvoering van de gekozen 3x Oney Financieringsoplossing – door te klikken op “IN 3 KEER BETALEN” – een onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Dienst vormt.

Nadat de Gebruiker op de knop “IN 3 KEER BETALEN” heeft geklikt, verschijnt er een bevestigingsscherm voor de effectieve registratie van de aanvraag van het gebruik van de 3x Oney Financieringsoplossing. Elke 3x Oney Financieringsoplossing die door de Gebruiker wordt afgesloten, wordt automatisch gearchiveerd door Oney en de Gebruiker heeft de mogelijkheid om te allen tijde de overeenkomstige financieringsstaat weer te geven door zijn Oney-account te raadplegen of door de e-mail te raadplegen die door Oney werd verzonden en die alle contractuele documentatie bevat, of door een eenvoudig schriftelijk verzoek aan Oney te richten op het in artikel 6 vermelde adres.

 

2.3.      Aanvaarding van de aanvragen tot gebruik van de 3x Oney Financieringsoplossing door Oney

 

De door elke Gebruiker aangevraagde 3x Oney Betalingsoplossingen worden beschouwd als formeel aanvaard door Oney zodra de beoordeling van het profiel van de Gebruiker door de diensten van Oney is uitgevoerd (hierna de “Beoordeling van de Gebruiker”). De aanvaarding komt tot stand door de verzending naar de Gebruiker van een e-mail waarin de aanvaarding bevestigd wordt van de overeenkomstige aanvraag.

Ook indien de aanvraag voor de door de Gebruiker gekozen 3x Oney Financieringsoplossing niet wordt aanvaard, zal Oney de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen.

De verzending van de e-mail ter bevestiging van de aanvaarding van de aanvraag tot het gebruik van de 3x Oney Financieringsoplossing bevat als bijlage een kopie van deze algemene voorwaarden van de Dienst, evenals een mandaat voor SEPA-afschrijving in geval van betaling van de eerste termijn van de 3x Oney Financieringsoplossing met een Bancontact-kaart.

De effectieve afschrijving van de eerste termijn van de 3x Oney Financieringsoplossing en de uitvoering van het overeenkomstige contract hangen af van het positieve resultaat van de Beoordeling van de Gebruiker en van de mededeling per e-mail van de effectieve aanvaarding van de overeenkomstige aanvraag tot het gebruik van 3x Oney.

 

2.4.      Commissieregeling toepasselijk op de Dienst

 

De 3x Oney Financieringsoplossing is een renteloos krediet waarvan de maandelijkse kosten lager zijn dan EUR 5.75 (bedrag onderworpen aan een jaarlijkse indexering zoals opgelegd door artikel VII.3, §2, 3° van het Wetboek economisch recht (hierna “WER” genoemd), ter toepassing van de index van de consumptieprijzen).

Oney zal de Gebruikers informeren over het bedrag van de commissies die worden toegepast op elke aanvraag tot inschrijving op een 3x Oney Financieringsoplossing door de publicatie van informatie en prijssimulatoren op elk Distributiekanaal.

 

2.5.      Herroepingsrecht van toepassing op de Dienst en annulering van de bestelling

 

 • Herroepingsrecht toepasselijk op de Dienst

 

Elke aanvraag tot inschrijving op de 3x Oney Financieringsoplossing die door de Gebruiker wordt ingediend wordt zodra deze door Oney is goedgekeurd onmiddellijk uitgevoerd om aankopen via het Distributiekanaal mogelijk te maken. De Gebruiker dient dan ook te verklaren de 3x Oney Financieringsoplossing te willen gebruiken zonder te wachten op het einde van de herroepingstermijn van 14 dagen die ten gunste van hem is voorzien.

De Gebruiker kan te allen tijde op grond van zijn herroepingsrecht elke 3x Oney Financieringsoplossing kosteloos en zonder opgave van reden herroepen door middel van een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek (waarvan een model in de bijlage is opgenomen) binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het aanvaardingsbericht, door een e-mail te sturen naar de Klantendienst van Oney op het volgende e-mailadres: klantendienst@be.oney.com (of serviceclient@be.oney.com).

In geen geval impliceert de uitoefening van het herroepingsrecht de kennisgeving/registratie van de naam van de Gebruiker in de kredietinformatiesystemen of private databases die beheerd worden door Oney of door derden.

Indien de Gebruiker zijn herroepingsrecht uitoefent met betrekking tot de 3x Oney Financieringsoplossing, zal Oney het door de Gebruiker vooraf betaalde bedrag (inclusief het bedrag van de commissies) volledig terugbetalen binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van herroeping.

De uitoefening van het herroepingsrecht op de 3x Oney Financieringsoplossing leidt niet automatisch tot de annulering van de bestelling, het product of de dienst die gefinancierd werd door de Dienst en die betaald moeten worden aan de handelaar via een alternatief betaalmiddel.

 

2.5.2 Annulering van aankopen gefinancierd door de 3x Oney Financieringsoplossing

 

Hoe dan ook moet de bestelling worden geannuleerd overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn tussen de handelaar en de Gebruiker. Oney kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor problemen die zich voor mochten doen met de gefinancierde producten of diensten of in het kader van de annulering van de bestelling.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de bestelling van de gefinancierde goederen/diensten geheel of gedeeltelijk te annuleren tijdens de herroepingsperiode die van toepassing is op de 3x Oney Financieringsoplossing. In een dergelijk geval zullen het bedrag van de 3x Oney Financieringsoplossing en het bedrag van de toepasselijke commissies door Oney herberekend worden volgens de geldende regelgeving en aan de Gebruiker worden meegedeeld. Het nieuwe toepasselijke termijnschema zal dienovereenkomstig worden aangepast en aan de Gebruiker worden meegedeeld.

Indien de annulering plaatsvindt na de herroepingstermijn die van toepassing is op de 3x Oney Financieringsoplossing, blijft het bedrag van de commissies verschuldigd aan Oney. Het nieuwe bedrag van de 3x Oney Financieringsoplossing zal door Oney worden herberekend en aan de Gebruiker meegedeeld worden. Het nieuwe toepasselijke termijnschema zal dienovereenkomstig worden aangepast en aan de Gebruiker worden meegedeeld.

In ieder geval, als blijkt dat de Gebruiker als gevolg van de annulering van de koop van goederen/diensten die gefinancierd worden door de 3x Oney Financieringsoplossing, een hoger bedrag heeft gestort dan het effectief gefinancierde bedrag, zal Oney het door de Gebruiker betaalde bedrag terugbetalen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen vanaf de mededeling door de partner van de annulering van de verkoop.

 

2.6.      Terugbetalingsmodaliteiten en Verplichtingen van de Gebruiker

 

De Gebruiker is ertoe gehouden de bedragen met betrekking tot de individuele betaaltermijnen zoals voorzien in zijn termijnschema terug te betalen en te voldoen aan Oney volgens de overeengekomen termijnen en modaliteiten. De Gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat zijn financiële situatie/solvabiliteit ten opzichte van Oney regelmatig is.

De terugbetaling van de gefinancierde bedragen na een inschrijving online en in een fysiek verkooppunt (zonder QR-code) zal gebeuren onder de volgende voorwaarden::

 • Een eerste betaling (vermeerderd met het bedrag van de aan Oney verschuldigde commissie voor de 3x Oney Financieringsoplossing) op de datum van bevestiging door de partner dat het product/dienst, gefinancierd door de 3x Oney Financieringsoplossing, klaar is voor levering.
 • Vervolgens, voor betalingen met een Visa-, Mastercard- of een Visa Bancontact debetkaart, een afhouding die rechtstreeks wordt afgeschreven van de betaalkaart om de 30 dagen (vanaf de 1e betaling) binnen de limiet van twee (2) afschrijvingen en over een maximale terugbetalingsduur van twee (2) maanden vanaf de 1e
 • Voor betalingen via SEPA-overschrijving met een Bancontact-kaart wordt de eerste betaling per kaart gevolgd door twee (2) SEPA-machtigingen die elke 30 dagen eveneens binnen de limiet van twee (2) maanden worden afgeschreven van de rekening waaraan de Bancontact-kaart gekoppeld is en die gebruikt werd voor de eerste betaling en waarvan de IBAN-gegevens aan Oney worden meegedeeld tijdens de eerste betaling.

 

De terugbetaling van de gefinancierde bedragen na het scannen van een QR-code in een fysiek verkooppunt zal gebeuren onder de volgende voorwaarden::

 

 • Voor de betalingen met een betaalkaart van de Visa- of Mastercard schema’s, komt het bedrag van de betaling dat de Gebruiker in dit proces toestaat, overeen met de eerste termijn van het krediet. Het bedrag wordt berekend op basis van het maximumbedrag van de vork van de geselecteerde financiering. Indien het totaalbedrag van de financiering lager is dan dit maximumbedrag, zal de eerste termijn van het krediet onmiddellijk worden herberekend wanneer de Gebruiker afrekent en de identificatie-barcode toont. Het bedrag van de volgende termijnen zal eveneens herberekend worden op deze aangepaste basis en rechtstreeks worden overgeschreven van de betaalkaart om de 30 dagen (vanaf de 1e betaling) binnen de limiet van twee (2) afschrijvingen en over een maximale terugbetalingsduur van twee (2) maanden vanaf de 1e

 

 • Wanneer op de 3x Oney Financieringsoplossing werd ingeschreven met een Bancontact-kaart als betaalmiddel, wordt de eerste afgeschreven termijn berekend op basis van het maximumbedrag van de geselecteerde financieringsoplossing. Indien het totaalbedrag van de financiering lager is dan dit maximumbedrag, zal de eerste termijn van het krediet onmiddellijk worden herberekend wanneer de Gebruiker afrekent en zal Oney het verschil door middel van SEPA-overschrijving terugbetalen op de bankrekening die verbonden is met de Bancontact-kaart van de Gebruiker. Het bedrag van de volgende termijnen zal ook overeenkomen met dit herberekende bedrag. De volgende termijnen zullen door Oney aan de hand van SEPA-overschrijvingen elke 30 dagen eveneens binnen de limiet van twee (2) maanden worden afgehouden van de rekening waaraan de Bancontact-kaart gekoppeld is.

 

Indien de Gebruiker, bij het verstrijken van de duur van 59 minuten, de identificatie-barcode niet heeft getoond aan de kassa, zal de financiering worden geannuleerd. In geval van een betaling verricht met een betaalkaart van Visa of Mastercard, zal de betaling niet worden uitgevoerd. In geval van een betaling met Bancontact, zal het bedrag van de eerste termijn terugbetaald worden aan de hand van een SEPA-overschrijving naar de bankrekening die gekoppeld is aan de Bancontact-kaart.

 

De Gebruiker heeft het recht om, binnen een termijn van 8 weken (56 dagen), een niet-toegestane SEPA-afschrijving te annuleren en van zijn betalingsdienstaanbieder een terugbetaling te eisen van elke betaling gedaan aan Oney op basis van een machtiging, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen tussen de Gebruiker en zijn betalingsdienstaanbieder. De uitoefening van dit recht heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Gebruiker ten opzichte van Oney; alle onbetaalde termijnen blijven verschuldigd door de Gebruiker aan Oney en elk nalaten van een Gebruiker om Oney tijdig te betalen zal resulteren in een tekortkoming van de Gebruiker onder deze overeenkomst. Nadere informatie over wat Oney in dergelijk geval kan doen, wordt hieronder uiteengezet.

 

De Gebruiker kan ook te allen tijde de niet-vervallen betalingstermijnen gedeeltelijk of volledig terugbetalen. Deze vervroegde terugbetaling brengt geen kosten met zich mee voor de Gebruiker. Het bedrag van de aan Oney verschuldigde commissies kan desgevallend worden aangepast om te voldoen aan de geldende regelgeving.

In geval van niet-betaling door de Gebruiker van een termijn voor het gebruik van de 3x Oney financieringsoplossing:

 • In geval van betaling met een Visa-kredietkaart, een Mastercard of een Visa Bancontact Debetkaart, zal Oney bij de betaling de vervallen betalingstermijn opnieuw presenteren door gebruik te maken van de door de Gebruiker verstrekte betaalkaartgegevens of de vervallen betalingstermijn afschrijven van een van de andere door de Gebruiker geregistreerde kredietkaarten indien deze laatste meerdere betaalinstrumenten heeft geregistreerd op zijn Oney-account en toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken;

 

 • In geval van betaling met een Bancontact-kaart, zal Oney overgaan tot een nieuwe presentatie van de SEPA-machtiging met betrekking tot de vervallen betalingstermijn voor de rekening die verbonden is aan de Bancontact-kaart die gebruikt werd tijdens de betaling;

 

 • Verstuurt Oney naar de Gebruiker per e-mail/sms een of meerdere betalingsherinneringen, waarvan de eerste niet wordt gefactureerd aan de Gebruiker, met vermelding van het vervallen bedrag en de mededeling dat in geval van niet-betaling, in eerste instantie, binnen een termijn van 14 kalenderdagen en in tweede instantie, binnen een termijn van 30 kalenderdagen, waarbij elke herinnering ingaat op de dag volgend op die waarop de e-mail/sms werd verzonden, Oney bijkomende kosten zal toepassen wegens de invordering van het krediet;

 

 • Zal Oney, indien een vervaldag met betrekking tot de 3x Oney Financieringsoplossing geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op het einde van de hierboven vermelde termijn van 14 dagen, overgaan tot toepassing:
 • van vertragingsinteresten berekend tegen de basisrentevoet verhoogd met acht procent zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties. Deze rente wordt berekend over het nog te betalen bedrag; en/of
 • van een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van € 20, ongeacht het nog verschuldigde bedrag;

 

 • Naast het verschuldigde bedrag van € 20, zal voor het geval een vervaldag met betrekking tot de 3x Oney Financieringsoplossing geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op het einde van de hierboven vermelde termijn van 30 kalenderdagen, eveneens een forfaitaire schadevergoeding worden toegepast ter hoogte van:
  • € 0 als het nog verschuldigde bedrag kleiner is dan of gelijk is aan € 150;
  • € 10 vermeerderd met 10% over het verschuldigde bedrag over de schijf tussen € 150,01 en € 500 indien het nog verschuldigde bedrag tussen € 150,01 en € 500 ligt;
  • € 45 vermeerderd met 5% over het verschuldigde bedrag over de schijf boven € 500,01 met een maximum van € 2.000 indien het nog verschuldigde bedrag hoger is dan € 500.

 

Oney zal opnieuw het vervallen bedrag met de toepasselijke kosten ter betaling aanbieden, door gebruik te maken van de door de Gebruiker verstrekte gegevens van de betaalkaart of de tijdens de eerste betaling verzamelde IBAN-gegevens van de bankrekening in geval van een betaling met een Bancontact-kaart. Deze kosten kunnen slechts eenmaal worden toegepast per betrokken  betreffende 3x Oney Financieringsoplossing

 

In geval van vervanging van de betaalkaart die eerder op het Oney Account werd geregistreerd, zal Oney het volledige vervallen en nog niet door de Gebruiker betaalde bedrag van de nieuwe betaalkaart afschrijven.

 

Indien zich vertragingen/ernstige onregelmatigheden voordoen bij de betaling volgens het termijnschema dat verbonden is aan de 3x Oney Financieringsoplossing, zal de informatie over de Gebruiker en de transactie intern door Oney worden geregistreerd. De niet-betaling of de laattijdige betaling stelt de Gebruiker ook bloot aan het risico om geregistreerd te worden in publieke of private databanken of door derden beheerde kredietinformatiesystemen.

Artikel 3 – Oney-rekening

 

 • Aanmaak van het Oney-account

Het Oney-account is toegankelijk voor elke meerderjarige natuurlijke persoon in de hoedanigheid van consument. Het is toegankelijk via het e-mailadres van de Gebruiker en het wachtwoord dat hij persoonlijk heeft aangepast (hierna de “Inloggegevens” genoemd).

Het Oney-account kan door de Gebruiker worden aangemaakt tijdens een aanvraag tot inschrijving op een 3x Oney Financieringsoplossing.

Zodra het bevestigingsscherm voor de registratie van de aanvraag tot inschrijving op de 3x Oney Financieringsoplossing wordt weergegeven, kan de Gebruiker die voordien het Oney-account niet heeft geactiveerd, beslissen om het Oney-account te activeren door een persoonlijk wachtwoord aan te maken dat gekoppeld wordt aan het op het inschrijvingsformulier vermelde e-mailadres. Dit wachtwoord moet voldoen aan een reeks veiligheidscriteria (bestaande uit ten minste acht tekens en een combinatie van letters, cijfers en symbolen).

De Gebruiker heeft ook de mogelijkheid om het Oney-account niet te activeren. In dat geval stuurt Oney naar het bij de registratie opgegeven e-mailadres van de Gebruiker de link waarmee de Gebruiker kan overgaan tot het openen van het Oney-account, tezamen met een voorlopig wachtwoord.

Door in te loggen op de activeringslink in de e-mail krijgt de Gebruiker toegang tot een activeringsformulier voor het Oney-account, waarop hij zijn e-mailadres moet controleren en zijn voorlopige persoonlijke wachtwoord moet invoeren. Deze informatie vormen de persoonsgegevens van de Gebruiker.

De Gebruiker heeft twee (2) jaar de tijd om de activering van het Oney-account in te vullen; zo niet wordt het eerder aangemaakte Oney-account verwijderd.

Zodra de Gebruiker zijn persoonsgegevens heeft bevestigd, verschijnt er een bericht ter bevestiging van de aanmaak van het Oney-account. De Gebruiker kan zich dus onmiddellijk aanmelden op zijn eigen Oney-account en gebruik maken van alle diensten die door Oney worden aangeboden.

Ter herinnering: het Oney-account wordt door Oney aangemaakt op basis van de gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt door het aanvraagformulier voor inschrijving op een 3x Oney Financieringsoplossing in te vullen. Oney zal bij de persoonsgegevens ook de gegevens invoeren met betrekking tot de betaalkaart die door de Gebruiker werd meegedeeld in de inschrijvingsaanvraag, die zal worden aangeduid als de standaardkaart die op het Oney-account moet worden geregistreerd.

De Gebruiker moet de in het Oney-account opgeslagen persoonsgegevens dus controleren, wijzigen en/of bevestigen.

 

3.2.  Looptijd, kosten en opzegging van het Oney-account

 

Het gebruik van het Oney-account is van onbepaalde duur en voorziet niet in de toepassing van kosten.

De Gebruiker kan deze overeenkomst, die voorziet in de opening van het Oney-account, beëindigen door deze account te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen via de rubriek “Mijn account/Mijn account verwijderen” van zijn eigen Oney-account.

Indien de Gebruiker beslist om de overeenkomst met betrekking tot de opening van het Oney-account op te zeggen vóór de opname van de laatste termijnbetaling die verschuldigd is uit hoofde van de betreffende 3x Oney Financieringsoplossing, blijft de Gebruiker echter verplicht om aan Oney op de vooraf vastgestelde data de bedragen te betalen die zijn overeengekomen in de voorwaarden van de 3x Oney Financieringsoplossing en die zijn uitgevoerd op de datum van verwijdering van het Oney-account.

Indien een Gebruiker zijn Oney-account beëindigt en vervolgens overgaat tot de activering van een nieuw Oney-account, kan de Gebruiker in geen geval de historiek van de gegevens ophalen met betrekking tot de 3x Oney Financieringsoplossingen waarop eerder werd ingeschreven.

 

3.3.  Verplichtingen van de Gebruiker – Uitdrukkelijk ontbindend beding

 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de oprechtheid en volledigheid van de informatie die wordt verstrekt bij het openen van zijn Oney-account en hij is ertoe gehouden Oney op de hoogte te stellen van elke wijziging van deze informatie. De Gebruiker kan zijn persoonsgegevens wijzigen door naar de rubriek “Mijn account / Mijn persoonsgegevens” van zijn Oney-account te gaan.

Oney behoudt zich het recht voor om het betreffende Oney-account te verwijderen door middel van een schriftelijke mededeling op het bij de registratie opgegeven e-mailadres en onder voorbehoud van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen, indien:

 • De door de Gebruiker verstrekte informatie onwaar of onjuist blijkt te zijn of indien Oney kennis mocht krijgen van feitelijke omstandigheden die, indien zij eerder bekend of gecontroleerd waren geweest, de opening van het Oney-account zouden hebben verhinderd;
 • De Gebruiker de verplichtingen zoals bedoeld in het volgende artikel 4.2. door zijn toedoen niet nakomt;
 • Het Oney-account onrechtmatig gebruikt wordt door de Gebruiker.

Deze eenzijdige beëindiging heeft niet tot gevolg dat de in de systemen van Oney opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd.

Artikel 4 – Voorwaarden voor toegang tot het Oney-account / Veiligheid van de site

 

 • Interoperabiliteit en levering van de Dienst

 

De toegang tot het Oney-account gebeurt via een computer, tablet of smartphone die verbonden is met het internet. De aankoop of huur van de computer, tablet of smartphone, de installatie, de bescherming en het onderhoud van deze voorzieningen, alsook de kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet blijven ten laste van de Gebruiker.

De Gebruiker moet over de nodige bekwaamheden, apparatuur en software beschikken om het internet te gebruiken op zijn computer, tablet of smartphone.

 

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computer, tablet, smartphone en telefoonlijn, alsook voor de internetverbinding. De Gebruiker dient erop toe te zien dat deze apparatuur geen problemen, virussen of werkingsfouten vertoont en een veiligheidsniveau biedt dat het risico van toegang van derden tot de informatie in het Oney-account voorkomt. De Gebruiker moet al het mogelijke doen om deze veiligheid te beschermen. De Gebruiker moet vooral controleren of er geen enkel risico bestaat dat schadelijke programma’s of virussen toegang krijgen tot de informaticasystemen van Oney en de werking ervan in het gedrang brengen. De Gebruiker moet in het bijzonder de veiligheid van zijn computer garanderen door regelmatig software, antivirus- en antispyware te gebruiken en bij te werken, alsook door een persoonlijke firewall te activeren.

De Gebruiker is zich bewust van de onzekerheden met betrekking tot het gebruik van het internet en in het bijzonder van de extreme variatie van de snelheid en de verzadiging van het netwerk, die de werking van de diensten, de technische prestaties en de responstijden voor de toegang tot het Oney-account en het gebruik van de 3x Oney Financieringsoplossing in het gedrang zouden kunnen brengen.

Oney verbindt zich ertoe de toegang tot haar website voortdurend beschikbaar te houden en de Gebruiker toe te laten om in te loggen op het Oney-account, maar Oney kan hierover geen enkele garantie geven. In het bijzonder is Oney niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toegang tot het internet en/of de gegevensoverdracht via het internet in geval van overmacht die het gebruik van 3x Oney in het gedrang kan brengen.

De Gebruiker erkent dat in de huidige stand van de technologie het niet mogelijk is om te garanderen dat het Oney-account en de Verbonden Diensten volledig vrij zijn van onderbrekingen of interferenties. Bijgevolg kan Oney niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tijdelijke belemmeringen en/of moeilijkheden in verband met de toegang tot het Oney-account en de Dienst.

Oney is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van de website www.nl.oney.be en login.oney.be/customer, wegens problemen in verband met het communicatienetwerk, indringing of technische problemen op de hostingserver van de site, virusaanvallen of, meer in het algemeen, wegens elke andere oorzaak die de toegang tot het Oney-account zou kunnen verhinderen. Oney onderneemt naar beste vermogen, in het kader van een algemene middelenverbintenis, alle mogelijke maatregelen om de Gebruiker toegang te geven tot het Oney-account en de Dienst.

De Gebruiker neemt eveneens akte van het feit en aanvaardt dat Oney in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld ten aanzien van de Gebruiker in geval van niet-naleving of onjuiste uitvoering van haar verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden die voortvloeien uit omstandigheden of veroorzaakt worden door gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van Oney vallen, zoals, louter bij wijze van niet-bindend voorbeeld, storingen aan de elektrische installaties, onderbrekingen of overbelasting van de energiestromen, het niet-functioneren van de internetverbinding, het niet-functioneren van de informatica-infrastructuur.

 

4.2.      Vertrouwelijkheid van de Inloggegevens

 

De Gebruiker krijgt toegang tot het Oney-account met behulp van de Inloggegevens die zijn gekoppeld aan zijn eigen Oney-account.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn Inloggegevens en voor de beperkingen van de toegang tot zijn computer en andere apparaten en hij aanvaardt, binnen de grenzen van de toepasselijke sectornormen, dat hij verantwoordelijk is voor alle activiteiten die met zijn Inloggegevens worden uitgevoerd. De Gebruiker moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zijn Inloggegevens vertrouwelijk en beschermd blijven. De Gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe deze niet mee te delen aan andere personen en ze niet te registreren, te bewaren of te archiveren, zelfs in gecodeerde vorm in de verschillende geheugens van de computer of op andere dragers die door andere personen zouden kunnen worden geschonden.

De Gebruiker moet Oney bovendien onmiddellijk op de hoogte stellen indien hij redenen heeft om aan te nemen dat derden op de hoogte werden gebracht van zijn Inloggegevens, of dat deze gegevens werden gebruikt of indien het mogelijk is dat ze op ongeoorloofde wijze worden gebruikt door derden, door contact op te nemen met de Klantendienst van Oney via de rubriek “Contact”. In dat geval wordt de Gebruiker aangeraden om het wachtwoord en de gebruikersnaam te wijzigen door naar respectievelijk de rubrieken “Mijn account/Mijn inloggegevens/Wachtwoord wijzigen” en “Mijn account/Mijn inloggegevens/E-mailadres wijzigen” te gaan.

Om de veiligheid te garanderen, moet de Gebruiker zijn wachtwoord regelmatig wijzigen door naar de rubriek “Mijn account/Mijn inloggegevens/Wachtwoord wijzigen” te gaan.

De schade die de Gebruiker eventueel heeft geleden ten gevolge van de niet-naleving van de in de vorige alinea’s bedoelde verplichtingen, blijft uitsluitend ten laste van de Gebruiker.

Indien u het wachtwoord vergeten bent, kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken door naar de rubriek “Wachtwoord vergeten” te gaan die beschikbaar is op de website van Oney. Indien u de gebruikersnaam vergeten bent, kunt u contact opnemen met de Klantendienst van Oney via de rubriek “Contact”.

Om veiligheidsredenen zal de toegang tot het Oney-account worden onderbroken na drie (3) mislukte pogingen om de Gebruiker te identificeren. In dat geval moet de Gebruiker zijn wachtwoord opnieuw invoeren via de rubriek “Wachtwoord vergeten” die beschikbaar is op de startpagina van de website van Oney of door te klikken op de hypertekstlink “Wachtwoord vergeten” die voorzien is in het verbindingsgedeelte zoals bedoeld in het vorige artikel 2.2.

Artikel 5 – Gerelateerde diensten die worden aangeboden met de activering van het Oney-account

 

Na het aanmaken van het Oney-account heeft de Gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van de volgende Gerelateerde diensten:

 • Raadpleging van de historiek van de 3x Oney Financieringsoplossingen;
 • Gebruik van de vereenvoudigde procedure voor verbinding met de Dienst;
 • Registratie van een of meer betaalkaarten van de Gebruiker op het Oney-account zoals bedoeld in het volgende artikel 5.3.

 

5.1.      Raadpleging van de historiek van de financieringen overeengekomen met 3x Oney

 

Door naar het Oney-account te gaan, kan de Gebruiker de volledige lijst bekijken van de 3x Oney Financieringsoplossingen die beëindigd zijn en van de oplossingen die nog actief zijn.

 

5.2.      Vereenvoudigde verbindingsprocedure met 3x Oney

 

Door de activering van het Oney-account, naar aanleiding van de inschrijving op een 3x Oney Financieringsoplossing, kan de Gebruiker zich identificeren met Oney volgens een vereenvoudigde procedure.

Wanneer hij de Dienst wenst te gebruiken, moet de Gebruiker de aan zijn Oney-account gekoppelde Inloggegevens invoeren; daarna kan hij de Dienst gebruiken zonder opnieuw de vereiste persoonsgegevens in te voeren tijdens de registratiefase. De Gebruiker moet echter de contractuele documentatie en de bijzondere voorwaarden met betrekking tot de aanvraag van een 3x Oney Financieringsoplossing raadplegen en aanvaarden en bovendien de op zijn Oney-account geregistreerde betaalkaart selecteren of een nieuwe registreren om over te gaan tot de terugbetaling van de door Oney voorgeschoten bedragen.

De mogelijkheid om gebruik te maken van de 3x Oney Financieringsoplossing om goederen/diensten te kopen via een Distributiekanaal blijft in het bijzonder onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Oney. Bijgevolg verleent het houderschap van een Oney-account de Gebruiker geen enkel recht om systematisch de 3x Oney Financieringsoplossing te gebruiken voor de aankoop van producten/diensten die verkocht worden via de Distributiekanalen.

 

5.3.      Registratie van een of meerdere betaalkaarten van de Gebruiker op het Oney-account

 

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om op zijn Oney-account de gegevens van een of meer betaalkaarten op te slaan, zodat hij niet verplicht is deze opnieuw in te vullen bij elke aanvraag tot inschrijving op een 3x Oney Financieringsoplossing.

Wanneer de Gebruiker wil inschrijven op een 3x Oney Financieringsoplossing, worden de gegevens met betrekking tot zijn geregistreerde betaalkaart(en) automatisch weergegeven op het inschrijvingsformulier. De Gebruiker kan dus bevestigen of hij de respectievelijke maandelijkse betalingstermijnen wenst terug te betalen via dit betaalmiddel, of dat gegevens van een andere betaalkaart gebruikt moeten worden als hij wenst dat de resterende betalingstermijnen van deze kaart afgeschreven moeten worden.

Bij registratie van meerdere betaalkaarten kan de Gebruiker de betaalkaart aangeven waarmee hij de verschuldigde betalingstermijnen wil terugbetalen.

Op het Oney-account is het mogelijk om uitsluitend de betaalkaarten en andere door Oney uitdrukkelijk aanvaarde betaalmiddelen op te slaan. Uitgesloten zijn virtuele of prepaid betaalkaarten of debetkaarten met systematische machtiging of andere betaalinstrumenten die niet uitdrukkelijk door Oney worden aanvaard.

De Gebruiker verbindt zich ertoe enkel betaalkaarten te registreren die geldig zijn en waarvan hij persoonlijk houder is.

De Gebruiker kan zijn door Oney uitdrukkelijk aanvaarde betaalmiddelen opslaan op zijn Oney-account tijdens het aanmaken van dit account of daarna te allen tijde door naar de rubriek ‘Mijn account/Mijn bankgegevens’ van zijn Oney-account te gaan. Voor elke betaalkaart die door de Gebruiker wordt toegevoegd aan het Oney-account, zal Oney aan de Gebruiker vragen om voorafgaand toestemming te geven voor het gebruik van deze betaalkaart voor de betaling van eventueel vervallen en onbetaalde betalingstermijnen 3x Oney.

De Gebruiker kan te allen tijde een betaalkaart van zijn Oney-account verwijderen zonder dat dit gevolgen heeft voor de afhoudingen die voorzien zijn op deze kaart in het kader van een lopende 3x Oney-krediettransactie, door naar de rubriek “Mijn rekening/Mijn bankgegevens” van zijn Oney-account te gaan, of de toestemming intrekken om de vervallen betalingstermijnen af te schrijven van andere betaalkaarten die op zijn 3x Oney-account zijn geregistreerd.

Artikel 6 – Mededelingen tussen Oney en de Gebruiker

 

Alle mededelingen met betrekking tot de Dienst, de activering van de Gerelateerde diensten en/of het Oney-account moeten door de Gebruiker worden verstuurd naar de Klantendienst van Oney op het e-mailadres: klantendienst@be.oney.com (of serviceclient@be.oney.com) of telefonisch via het nummer 080065010.

Oney zal op haar beurt alle communicatie met betrekking tot de Dienst, de activering van de Gerelateerde diensten en/of het Oney-account verzenden naar het e-mailadres dat door de Gebruiker werd meegedeeld tijdens het aanmaken van het Oney-account of via andere communicatietechnieken die niet de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Oney en de Gebruiker impliceren (gezamenlijk “Technieken voor communicatie op afstand”).

De Gebruiker verbindt zich er dus toe om Oney zijn geldige en persoonlijke e-mailadres te verstrekken. In dit verband zullen eventuele elektronische berichten verstuurd door Oney naar de door de Gebruiker opgegeven adresgegevens als gekend beschouwd worden op het ogenblik van de ontvangst ervan door de Gebruiker.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de Technieken voor communicatie op afstand en om de contractuele documentatie op papier te ontvangen per gewone post naar het correspondentie-adres of het woonadres dat door de genoemde Gebruiker moet worden meegedeeld.

Eventuele wijzigingen van bovenstaande adressen hebben uitwerking voor elke partij indien zij aan de andere partij worden meegedeeld volgens de modaliteiten zoals voorzien in dit artikel.

 

Artikel 7 – Klachten

 

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Oney door een e-mail te sturen naar de Klantendienst van Oney op het e-mailadres: klantendienst@be.oney.com (of serviceclient@be.oney.com).

Oney verbindt zich ertoe de door de Gebruiker ingediende klacht te beantwoorden binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen.

 

Artikel 8 – Wijziging van de algemene voorwaarden van 3x Oney

 

Oney behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen, in het bijzonder wanneer zij nieuwe diensten ter beschikking stelt van de Gebruiker of door bepaalde diensten die erin beschreven zijn te wijzigen/schrappen. De tekst van de nieuwe algemene voorwaarden zal aan de Gebruiker worden medegedeeld wanneer de aanvraag tot inschrijving op de 3x Oney Financieringsoplossing wordt ingediend, welke voorwaarden door hem moeten worden gelezen en aanvaard volgens de procedure zoals bepaald in het vorige artikel 2.2.

 

Artikel 9 – Toezichthoudende autoriteit

 

Oney is een Franse onderneming die erkend is als kredietinstelling door de Franse toezichthoudende autoriteit, de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), Place de Budapest 4, CS 92459, 75436 PARIJS CEDEX 09, Frankrijk, en is onderworpen aan haar toezicht.

De lijst van erkende kredietinstellingen waarop Oney is ingeschreven, is beschikbaar op de website van de Banque de France (www.banque-france.fr) onder de rubriek “Banktoezicht en -reglementering”.

Oney Bank is opgenomen op de door de Nationale Bank van België (NBB) bijgehouden lijst van kredietinstellingen die vallen onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) die in België werken onder het stelsel van vrije dienstverrichting.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze algemene voorwaarden vallen onder het Belgische recht.

Alle geschillen die mochten ontstaan tussen Oney en de Gebruiker met betrekking tot deze overeenkomst, met inbegrip van geschillen met betrekking tot de uitvoering, de interpretatie en de geldigheid ervan of individuele bedingen, evenals geschillen met betrekking tot eventuele vorderingen tot vergoeding van schade, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, onverminderd het recht van de Gebruiker om een vordering in te stellen voor de Franse rechtbanken.

 

 

 

 

 

Bijlage: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

(Gelieve dit formulier uitsluitend in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

 

 • Ter attentie van [de onderneming vult hier haar naam, geografisch adres en, indien beschikbaar, haar faxnummer en e-mailadres in]:

 

Oney Bank, 34 avenue de Flandre 59170 Croix, Frankrijk

 • Ik/Wij (*) geef/geven (*) u hierbij kennis van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende de verkoop van het product (*)/van de onderstaande dienstverlening (*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en) (uitsluitend bij kennisgeving van dit formulier op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”