ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE FINANCIERINGSOPLOSSING 3xONEY

Oney Bank, SA, met een kapitaal van € 51.286.585 – 34 Avenue de Flandre 59170 Croix – RCS Lille Métropole – 546 380 197 (hierna ‘Oney’ genoemd) biedt de klanten van zijn partners de mogelijkheid om een krediet aan te vragen om de aankoop van producten/diensten in de verkoopruimte van deze partners te financieren. Dit krediet wordt in drie schijven van de creditcard gevorderd, waarbij het volledige bedrag van de aflossing binnen maximaal 60 (zestig) dagen na betaling van de eerste schijf is vergoed (hierna de ‘Financieringsoplossing 3xOney’ of de ‘Dienst’ genoemd).

De Dienst is een bijzonder consumentenkrediet waarop de regels van boek VII van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot consumentenkrediet niet van toepassing zijn vanwege de looptijd en de verwaarloosbare kosten van het krediet.

 

Oney biedt de Financieringsoplossing 3xOney rechtstreeks aan op de website of in de fysieke verkoopplaats van zijn commerciële partners (hierna de ‘Distributiekanalen’ genoemd), overeenkomstig de in deze Distributiekanalen opgehangen voorwaarden en de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Voorwerp

In deze algemene voorwaarden wordt het volgende bepaald:

 1. de voorwaarden waaronder Oney zijn Financieringsoplossing 3xOney toekent aan al wie de Dienst wil gebruiken om de aankoop van producten/diensten bij de Distributiekanalen te financieren (hierna de ‘Gebruikers’ genoemd);
 2. de voorwaarden waaronder de Gebruiker een persoonlijk account bij Oney kan aanmaken zodat hij zich onder meer kan identificeren als hij de Dienst bij de Distributiekanalen wenst te gebruiken (hierna het ‘Oney-account’ genoemd);
 3. de aard en gebruiksvoorwaarden van de diensten die gepaard gaan met het activeren van een Oney-account (hierna de ‘Bijhorende Diensten’ genoemd), zoals bepaald in artikel 5 hieronder.

 

De onderhavige algemene voorwaarden worden aangevuld met hetgeen bepaald is in de bijzondere voorwaarden die gepaard gaan met de persoonlijke aflossingstabel die de Gebruiker in het kader van de Financieringsoplossing 3xOney heeft aanvaard. De bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende financieringen die in het kader van de Financieringsoplossing 3xOney worden gemaakt, worden steeds aan de Gebruiker voorgelegd en dat vóór hij de Financieringsoplossing aanvaard door op de knop ‘IN X KEER BETALEN’ te klikken, overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 2.2. hieronder.

 

Artikel 2 - Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

  1. Gebruiksvoorwaarden voor de Financieringsoplossing 3xOney

 

De Financieringsoplossing 3xOney is een krediet voor bedragen tussen 100 en 3.000 euro (afhankelijk van het Distributiekanaal). Het krediet is voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die in België verblijven en die optreden als consument. Hierbij wordt verduidelijk dat een consument volgens de Belgische wet als volgt wordt gedefinieerd: “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen” (artikel I.1., 2° van het WER). De consument beschikt over de volgende zaken:

 • een creditcard van Mastercard of Visa die hem via een Belgische bankinstelling en/of financiële instelling werd toegekend, met uitzondering van virtuele creditcards of prepaid-creditcards;
 • andere betaalmiddelen die uitdrukkelijk zijn toegestaan door Oney. Deze worden weergegeven in de ad-hocrubriek in het Oney-account of in de informatiedocumenten over 3xOney die in elk Distributiekanaal beschikbaar worden gesteld.

 

De in de vorige alinea bedoelde creditcards moeten geldig zijn tot het einde van de maand die volgt op de maand waarin de laatste schijf wordt afgelost, zoals weergegeven in de aflossingstabel van de Gebruiker.

 

De Gebruiker begrijpt dat hij de Dienst niet kan gebruiken als hij virtuele creditcards of prepaid-creditcards aan de Financieringsoplossing 3xOney koppelt, als hij debetkaarten met een systematisch goedkeuringssysteem gebruikt of andere betaalmiddelen die Oney niet uitdrukkelijk goedkeurt.

 

  1. Procedure voor het aanvragen van de Dienst

 

Zodra de Gebruiker een of meerdere producten/diensten aan zijn winkelmandje op het Distributiekanaal heeft toegevoegd, kan hij deze (en de verzendingskosten van het product/de dienst in kwestie) betalen door op het logo van de Financieringsoplossing 3xOney te klikken.

 

Zodra de Gebruiker op de Dienst klikt, wordt hij doorverwezen naar een specifiek aanvraagformulier van Oney.

 

Als de Gebruiker in de fysieke verkoopplaats van de partner gebruik wil maken van de Financieringsoplossing 3x Oney, moet hij dat op het moment van de betaling melden. In dat geval ontvangt hij via zijn telefoon een link waarmee hij online de Financieringsoplossing 3x Oney kan aanvragen.

 

In dat geval kan de Gebruiker de Financieringsoplossing 3xOney op een van de volgende manieren aanvragen:

 • Hij vult een aanvraagformulier in als hij voor het eerst gebruikmaakt van de Financieringsoplossing 3xOney. Hier vult hij zijn persoonlijke gegevens en de gegevens van zijn creditcard of het betaalmiddel in dat hij wil gebruiken om de geselecteerde financiering af te lossen.
 • Hij meldt zich met zijn logingegevens aan op zijn Oney-account als hij eerder al een Oney-account heeft aangemaakt.
 • Als de Gebruiker eerder al gebruik heeft gemaakt van de Financieringsoplossing 3xOney, maar nog geen Oney-account heeft aangemaakt, zal hem gevraagd worden om een wachtwoord in te stellen via de link in de activatiemail.

 

Voor de Gebruiker zijn aanvraag bevestigt, worden de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de aangevraagde Financieringsoplossing 3xOney getoond, alsook de onderhavige algemene voorwaarden en het privacybeleid dat Oney overeenkomstig de wet- en regelgeving heeft opgesteld (hierna het ‘Privacybeleid’ genoemd).

 

 • Om zijn aanvraag te bevestigen, moet de Gebruiker verplicht via een ‘point and click’-systeem bevestigen dat: hij de algemene voorwaarden van de Financieringsoplossing 3xOney heeft gelezen, dat hij deze begrijpt en ermee akkoord gaat. Hij moet ook bevestigen dat hij de Financieringsoplossing 3xOney wil gebruiken zonder het einde van de herroepingsperiode van 14 dagen waarop hij recht heeft af te wachten;

 

 • hij het Privacybeleid gelezen heeft, dat hij het begrijpt en ermee akkoord gaat.

 

Met betrekking tot de hierboven vermelde voorwaarden, moet de Gebruiker ook aangeven of hij er al dan niet mee akkoord gaat dat:

 • Oney zijn persoonsgegevens overeenkomstig het Privacybeleid verwerkt voor interne profilerings- en marketingdoeleinden;
 • Zijn persoonsgegevens overeenkomstig het Privacybeleid worden doorgegeven en/of gedeeld met derden uit de banksector, de financiële sector en de verzekeringssector, zodat deze derden commerciële berichten kunnen opsturen waarin ze producten en diensten aanbevelen die lijken op de producten en diensten van Oney.

 

Zodra de Gebruiker de bovenstaande verklaringen heeft gegeven, moet hij zijn aanvraag voor de gekozen Financieringsoplossing 3xOney bevestigen door op de knop ‘IN 3 KEER BETALEN’ te klikken. Als de Gebruiker besluit de Dienst niet te gebruiken, kan hij de gekozen operatie annuleren door op de knop ‘De operatie annuleren en terugkeren naar de verkoopsite’ te klikken. In dat geval wordt hij terugverwezen naar het Distributiekanaal.

 

De Gebruiker erkent dat de dubbele aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Financieringsoplossing 3xOney via een ‘point and click’-systeem, alsook de bevestiging van de aanvraag van de gekozen Financieringsoplossing 3xOney – door op ‘IN 3 KEER BETALEN’ te klikken – inhoudt dat hij de Dienst onherroepelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.

 

Zodra de Gebruiker op de knop ‘IN 3 KEER BETALEN’ klikt, verschijnt er een bevestiging dat zijn aanvraag van de Financieringsoplossing 3xOney goed is ontvangen. Elke Financieringsoplossing 3xOney die de Gebruiker aanvraagt, wordt automatisch bewaard door Oney. De Gebruiker kan de staat van zijn financiering op elk moment raadplegen via zijn Oney-account, via de e-mail die Oney met alle contractuele documenten heeft verstuurd, of op eenvoudig schriftelijk verzoek aan Oney op het in artikel 6 vermelde adres.

 

  1. Goedkeuring door Oney van de gebruiksaanvraag van de Financieringsoplossing 3xOney

 

Oney beschouwt de Financieringsoplossingen 3xOney die een Gebruiker aanvraagt, pas als formeel goedgekeurd als de diensten van Oney het profiel van de Gebruiker hebben geëvalueerd (hierna de ‘Evaluatie van de Gebruiker’ genoemd). De goedkeuring wordt geformaliseerd met een bevestigingsmail aan de Gebruiker waarin de aangevraagde Dienst wordt goedgekeurd.

 

Ook in het geval dat Oney de aanvraag van een Gebruiker voor de Financieringsoplossing 3xOney niet goedkeurt, brengt Oney de Gebruiker daarvan op de hoogte.

 

Er wordt een kopie van de algemene voorwaarden van de Dienst gevoegd bij de e-mail waarin de gebruiksaanvraag van de Financieringsoplossing 3xOney wordt goedgekeurd.

 

De effectieve datum waarop de eerste aflossingsschijf van de Financieringsoplossing 3xOney wordt gevorderd en de uitvoering van de overeenkomst hangen af van het positieve resultaat van de Evaluatie van de Gebruiker en de e-mail waarin de gebruiksaanvraag voor 3xOney effectief wordt goedgekeurd.

 

  1. Commissieregime voor de Dienst

 

De Financieringsoplossing 3xOney is een krediet zonder intresten waarbij de maandelijkse kosten lager zijn dan 4,84 EUR (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig artikel VII.3,§2, 3° van het Wetboek van economisch recht (hierna het ‘WER’ genoemd) en de consumptieprijsindex).

 

Oney brengt de Gebruikers op de hoogte van het bedrag van de commissies die van toepassing zijn bij elke aanvraag van de Financieringsoplossing 3xOney. Dit doet het door informatieve disclaimers en prijssimulaties op de verschillende Distributiekanaal te delen.

 

  1. Herroepingsrecht met betrekking tot de Dienst en annulatie van de bestelling

 

2.5.1. Herroepingsrecht met betrekking tot de Dienst

Elke aanvraag die een Gebruiker indient voor de Financieringsoplossing 3xOney en die wordt goedgekeurd door Oney, wordt onmiddellijk uitgevoerd om de aankopen bij het Distributiekanaal te kunnen betalen. Er wordt er dan ook van uitgegaan dat de Gebruiker de Financieringsoplossing 3xOney wil gebruiken zonder het einde van de herroepingsperiode van 14 dagen waarop hij recht heeft af te wachten.

 

De Gebruiker kan de Financieringsoplossing 3xOney desalniettemin steeds herroepen zonder daarvoor enige motivatie te hoeven geven en zonder kosten. Hij doet dit door binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de datum waarop de Gebruiker de goedkeuring van zijn aanvraag heeft ontvangen een uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag te richten (zie het model in de bijlage) aan de Klantendienst van Oney op het volgende e-mailadres:serviceclient.be@oney.com (of klantendienst.be@oney.com). 

 

In geen enkel geval wordt de naam van de Gebruiker genoteerd of opgeslagen in kredietinformatiesystemen of databanken van Oney of derden als de Gebruiker zijn herroepingsrecht uitoefent.

 

Als de Gebruiker zijn herroepingsrecht besluit te gebruiken voor de Financieringsoplossing 3xOney, betaalt Oney het bedrag dat de Gebruiker op voorhand betaald heeft (met inbegrip van de commissies) integraal terug en dat binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na de datum waarop het herroepingsverzoek werd ontvangen.

 

Het feit dat een Gebruiker zijn herroepingsrecht gebruikt voor de Financieringsoplossing 3xOney betekent niet dat de bestelling van het goed of de dienst die werd gefinancierd met de Dienst automatisch wordt geannuleerd. Dit goed of deze dienst moet op een alternatieve manier worden vergoed aan de handelaar.

 

2.5.2. Annulatie van de met de Financieringsoplossing 3xOney gefinancierde aankopen

In elk geval moet de bestelling overeenkomstig de voorwaarden tussen de handelaar en de Gebruiker worden geannuleerd. Oney kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een probleem met de gefinancierde producten of diensten of met de annulatie van een bestelling.

De Gebruiker kan de gefinancierde goederen/diensten tijdens de volledige duur van de herroepingsperiode die van toepassing is op de Financieringsoplossing 3xOney volledig of gedeeltelijk annuleren. In dat geval zal Oney het bedrag van de Financieringsoplossing 3xOney en het bedrag van de geldende commissies opnieuw berekenen, om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, en de Gebruiker op de hoogte brengen van deze nieuwe bedragen. De geldende aflossingstabel wordt aangepast en doorgestuurd naar de Gebruiker.

 

Als de aankoop na de herroepingsperiode die van toepassing is op de Financieringsoplossing 3xOney wordt geannuleerd, blijft het bedrag van de commissies verschuldigd aan Oney. Oney zal het bedrag van de Financieringsoplossing 3xOney opnieuw berekenen en de Gebruiker op de hoogte brengen van deze nieuwe bedragen. De geldende aflossingstabel wordt aangepast en doorgestuurd naar de Gebruiker.

 

Als in gelijk wel geval na annulatie van de aankoop van de met de Financieringsoplossing 3xOney gefinancierde goederen/diensten blijkt dat de Gebruiker meer geld betaald heeft dan het effectief gefinancierde bedrag, betaalt Oney het door de Gebruiker betaalde bedrag terug en dat binnen 14 (veertien) dagen nadat de partner Oney op de hoogte heeft gebracht van de annulatie.

 

1. Terugbetalingsvoorwaarden en verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker moet Oney de in de aflossingstabel voorziene afzonderlijke aflossingsbedragen terugbetalen en dat binnen de afgesproken termijnen en volgens de overeenkomen voorwaarden. Het is aan de Gebruiker om ervoor te zorgen dat zijn financiële situatie regelmatig is en dat hij solvabel is ten aanzien van Oney.

 

De gefinancierde bedragen worden op de volgende manier afgelost:

 

 • de Gebruiker lost een eerste schijf af (vermeerderd met het aan Oney voor de Financieringsoplossing 3xOney verschuldigde commissiebedrag) op het moment dat de partner bevestigt dat het product/de dienst die met de Financieringsoplossing 3xOney is gefinancierd, klaar is voor levering.
 • de volgende schijven worden rechtstreeks elke 30 (dertig) dagen van de creditcard gevorderd (vanaf de eerste aflossing), zodat er maximaal 2 schijven over een maximale aflossingsperiode van 60 (zestig) dagen na de eerste aflossing moeten worden afgelost .

 

De Gebruiker mag nog niet vervallen bedragen op elk moment ook gedeeltelijk of volledig vóór hun aflossingsdatum terugbetalen. De Gebruiker moet geen kosten betalen voor deze vervroegde aflossing. Het aan Oney verschuldigde commissiebedrag kan, desgevallend, worden aangepast, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.

Als de Gebruiker een van aflossingsbedragen die hij naar aanleiding van de Financieringsoplossing 3xOney is verschuldigd niet aflost, mag Oney:

 • het vervallen aflossingsbedrag ter betaling voorleggen via de creditcardgegevens die de Gebruiker heeft opgegeven of het vervallen bedrag van een andere door de Gebruiker opgegeven creditcard debiteren als de Gebruiker meerdere betaalinstrumenten op zijn Oney-account heeft opgegeven en toestemming heeft gegeven voor hun gebruik. Oney zal de Gebruiker in dat geval een of meerdere berichten per mail of sms sturen om hem op de hoogte te brengen van het vervallen bedrag en van het feit dat als hij de bedragen niet aflost binnen de aflossingstermijn, Oney extra kosten zal aanrekenen voor de terugvorderingskosten van het krediet in kwestie;
 • een terugvorderingskost van € 6 aanrekenen in het geval dat een in het kader van de Financieringsoplossing 3xOney verschuldigd aflossingsbedrag meer dan 7 (zeven) dagen na de valutadatum waarop het aflossingsbedrag moet worden betaald onbetaald blijft. Oney legt het vervallen bedrag vermeerderd met de geldende kosten ter betaling voor via de door de Gebruiker opgegeven creditcardgegevens. Deze kost kan slechts eenmaal per Financieringsoplossing 3xOney worden opgelegd. Als een tweede aflossingsschijf niet wordt betaald, geldt de onderstaande procedure meteen vanaf de vervaldag van het bedrag.
 • als het bedrag dat in het kader van de Financieringsoplossing 3xOney verschuldigd is meer dan 30 (dertig) dagen vanaf de valutadatum van het bedrag in kwestie openstaat, een extra terugvorderingskost van 13,5 % op het totale vervallen en door de Gebruiker onbetaalde bedrag (met inbegrip van de hierboven vermelde vergoeding van € 6) opeisen. Boven op dit extra bedrag komen ook de extra kosten voor volgende aflossingsschijven die vervallen en onbetaald blijven. Oney legt het vervallen bedrag met inbegrip van de extra kosten ter betaling voor via de door de Gebruiker opgegeven creditcardgegevens.

 

Als een Gebruiker zijn op zijn Oney-account geregistreerde creditcard verandert, debiteert Oney het volledige vervallen en door de Gebruiker onbetaalde bedrag van de nieuwe creditcard.

 

Als er sprake is van vertraging/ernstige onregelmatigheden bij de betaling van de in het kader van de Financieringsoplossing 3xOney verschuldigde aflossingsbedragen, slaat Oney alle informatie met betrekking tot de Gebruiker en de transactie intern op. Als de Gebruiker de aflossingsbedragen niet of te laat bedraagt, kan dit bovendien worden gemeld in openbare of privédatabanken of in kredietinformatiesystemen van derden.

Artikel 3 - Oney-account

3.1. Een Oney-account aanmaken

 

Elke meerderjarige natuurlijke personen kan als consument een Oney-account aanmaken. Hij kan zijn Oney-account raadplegen via zijn e-mailadres en een gepersonaliseerd wachtwoord (hierna de ‘Logingegevens’ genoemd).

 

Een Gebruiker kan een Oney-account aanmaken op het moment dat hij de Financieringsoplossing 3xOney aanvraagt.

 

Wanneer de Gebruiker terechtkomt op het scherm waarop zijn aanvraag voor de Financieringsoplossing 3xOney wordt bevestigd en hij eerder nog geen Oney-account heeft aangemaakt, kan hij ervoor kiezen om een Oney-account aan te maken. Hij maakt hiervoor een persoonlijk wachtwoord aan dat zal worden gekoppeld aan het in het aanvraagformulier ingevulde e-mailadres. Dit wachtwoord moet aan een aantal veiligheidscriteria voldoen (het wachtwoord bevat minstens acht tekens en is een combinatie van letters, cijfers en symbolen).

 

De Gebruiker kan er ook voor kiezen geen Oney-account aan te maken. In dat geval stuurt Oney een link naar het e-mailadres dat de Gebruiker bij zijn aanvraag heeft gevoegd. Via deze link kan de Gebruiker vervolgens een Oney-account aanmaken met een tijdelijk wachtwoord.

 

Zodra de Gebruiker op de link in de e-mail klikt, wordt hij doorverwezen naar een formulier waarmee hij een Oney-account kan aanmaken. In dit formulier moet hij zijn e-mailadres bevestigen en zijn tijdelijke wachtwoord ingeven. Deze gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens van de Gebruiker.

 

De Gebruiker heeft vervolgens twee (2) jaar de tijd om een definitief Oney-account aan te maken. Doet hij dat niet, dan wordt het eerder aangemaakte Oney-account verwijderd.

 

Zodra de Gebruiker zijn persoonsgegevens heeft bevestigd, ontvangt hij een mail waarin de aanmaak van zijn Oney-account wordt bevestigd. Voortaan kan de Gebruiker dan rechtstreeks verbinden met zijn Oney-account en profiteren van alle diensten die Oney aanbiedt.

 

Ter herinnering: Oney maakt een Oney-account aan op basis van de gegevens die de Gebruiker opgeeft in zijn aanvraagformulier voor de Financieringsoplossing 3xOney. Oney voegt bij de persoonsgegevens ook de creditcardgegevens die de Gebruiker bij zijn aanvraag opgaf. De creditcard die hij hierbij opgaf, wordt beschouwd als de standaardkaart die gekoppeld wordt aan het Oney-account.

 

De Gebruiker moet dus alle persoonsgegevens op zijn Oney-account controleren, wijzigen en/of bevestigen.

 

           3.2. Duur, kosten en ontbinding van het Oney-account

 

Een Oney-Account kan voor onbepaalde tijd worden gebruikt, zonder enige kost.

 

De Gebruiker kan de onderhavige overeenkomst die voorziet in de aanmaak van een Oney-account ontbinden door het account in kwestie op gelijk welk moment en zonder opzegtermijn te verwijderen. Hiervoor gaat hij in zijn eigen Oney-account naar de rubriek ‘Mijn account/Mijn account verwijderen’.

 

Als de Gebruiker besluit om de overeenkomst met betrekking tot het aanmaken van een Oney-account te ontbinden vóór de invordering van het laatste naar aanleiding van de Financieringsoplossing 3xOney verschuldigde aflossingsbedrag, moet de Gebruiker Oney nog steeds de bedragen betalen die hij verschuldigd is overeenkomstig de voorwaarden van de Financieringsoplossing 3xOney die van toepassing waren op het moment dat hij zijn Oney-account verwijderde. Hij betaalt deze bedragen binnen de afgesproken termijnen.

 

Als een Gebruiker zijn Oney-account verwijdert en vervolgens een nieuw Oney-account aanmaakt, kan de Gebruiker de geschiedenis van zijn gegevens met betrekking tot eerdere Financieringsoplossingen 3xOney niet recupereren.

 

3.3. Verplichtingen van de Gebruiker – Uitdrukkelijke ontbindingsclausule

 

De Gebruiker is aansprakelijk voor de correctheid en volledigheid van de gegevens die hij bij de aanmaak van zijn Oney-account opgeeft en moet Oney op de hoogte brengen van elke verandering aan deze gegevens.  De Gebruiker kan zijn persoonsgegevens wijzigen via de rubriek ‘Mijn account / Mijn persoonsgegevens’ op zijn Oney-account.

 

Oney behoudt zich het recht voor om het Oney-account in kwestie in de onderstaande gevallen te verwijderen. In dat geval stuurt Oney een schriftelijke melding naar het bij de registratie opgegeven e-mailadres en geldt er een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen.

 • De door de Gebruiker opgegeven informatie is niet correct of onvolledig, of Oney heeft kennisgenomen van feitelijke omstandigheden waarbij de aanmaak van een Oney-account zou worden geweigerd als Oney deze eerder had vernomen of had nagetrokken;
 • De Gebruiker houdt zich niet aan en pleegt een inbreuk op de in artikel 4.2 hieronder vermelde verplichtingen;
 • De Gebruiker gebruikt zijn Oney-account op een onwettige manier.

 

De persoonsgegevens die Oney in zijn systemen bewaart, worden niet verwijderd in geval van unilaterale ontbinding.

Artikel 4 - Toegangsvoorwaarden met betrekking tot het Oney-account / Beveiliging van de website

  1. Interoperabiliteit en levering van de Dienst

 

Het Oney-account kan worden geopend via een computer, tablet of smartphone die met internet is verbonden. De aankoop of huur van een computer, tablet of smartphone, de installatie, beveiliging en het onderhoud van deze toestellen en alle kosten om gebruik te maken van internet zijn voor rekening van de Gebruiker.

 

De Gebruiker moet over de nodige vaardigheden, toestellen en software beschikken om internet op zijn computer, tablet of smartphone te gebruiken.

 

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computer, tablet, smartphone, telefoonverbinding en internetverbinding. De Gebruiker moet de nodige stappen ondernemen om er zeker van te zijn dat zijn toestellen geen problemen of virussen hebben, op een normale manier werken en voldoende goed beveiligd zijn om te vermijden dat derden toegang kunnen krijgen tot de gegevens op het Oney-account. De Gebruiker moet er alles aan doen om dit veiligheidsniveau te behouden. De Gebruiker moet vooral controleren dat er geen enkel risico bestaat dat er schadelijke programma’s of virussen toegang kunnen krijgen tot de IT-systemen van Oney en hun werking in het gedrang brengen. De Gebruiker moet in het bijzonder garanderen dat zijn computer veilig is door software regelmatig up te daten, antivirus- en antispywareprogramma’s te gebruiken en regelmatig up te daten en een persoonlijke firewall te installeren.

 

De Gebruiker is zich bewust van de onzekerheden die gepaard gaan met een internetverbinding en in het bijzonder van de extreme variatie in snelheid en overbelasting, die de werking van de diensten, de technische prestaties, de laadtijd van het Oney-account en het gebruik van de Financieringsoplossing 3xOney kunnen aantasten.

 

Oney verbindt er zich toe zijn website permanent toegankelijk te houden, zodat de Gebruiker zich op zijn Oney-account kan aanmelden. Oney kan echter geen garanties bieden. Oney is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de toegang tot internet en/of het doorsturen van gegevens via internet in het geval van overmacht, waarbij de toegang tot 3XOney in het gedrang komt.

 

De Gebruiker begrijpt dat het met de huidige technologie onmogelijk is om te garanderen dat het Oney-account en de Bijhorende Diensten volledig vrij zijn van storing of onderbreking. Oney kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verhinderingen en/of tijdelijke moeilijkheden bij het gebruikmaken van het Oney-account en de Dienst.

 

Oney kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de websites login.oney.be/customerwww.oney.be en www. ontoegankelijk zijn vanwege problemen met het communicatienetwerk, ongeoorloofde toegang tot of technische problemen met de server van de website, een virusaanval of, in het algemeen, gelijk welke andere oorzaak die de toegang tot het Oney-account verhindert. Oney doet er vanuit zijn algemene middelenverplichting alles aan om ervoor te zorgen dat de Gebruiker toegang heeft tot het Oney-account en de Dienst.

 

De Gebruiker neemt ook kennis van het feit dat en gaat ermee akkoord dat Oney in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld ten opzichte van de Gebruiker in geval van nalatigheid bij het naleven van de verplichtingen waartoe Oney zich in het kader van deze algemene voorwaarden verbindt of inbreuken hierop die te wijten zijn aan omstandigheden of gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de controle van Oney vallen, zoals, maar niet beperkt tot, storingen bij elektrische installaties, onderbrekingen of overbelasting op het elektriciteitsnet, het niet werken van de internetverbinding, het niet werken van de IT-infrastructuur.

 

  1. Vertrouwelijkheid van Logingegevens

 

De Gebruiker kan zich aanmelden op zijn Oney-account met de Logingegevens die verbonden zijn aan zijn eigen Oney-account.

 

De Gebruiker wordt geacht deze Logingegevens geheim te houden en toegang tot zijn computer en andere toestellen te beperken. Hij gaat er, binnen de grenzen van hetgeen gebruikelijk is binnen de sector, tevens mee akkoord dat hij verantwoordelijk is voor alle activiteit met zijn Logingegevens. De Gebruiker moet alle mogelijke maatregelen treffen om zijn Logingegevens vertrouwelijk te houden en te beschermen. De Gebruiker verbindt er zich in het bijzonder toe om deze met niemand anders te delen en ze niet te noteren, bewaren of archiveren in het geheugen van zijn computer of andere toestellen die door anderen kunnen worden gebruikt, ook niet als de gegevens vergrendeld zijn.

 

De Gebruiker moet Oney bovendien zo snel mogelijk waarschuwen als hij vermoedt dat derden zijn Logingegevens kennen of als derden deze gegevens (mogelijk) op een ongeoorloofde manier hebben gebruikt. In dat geval contacteert hij de Klantendienst van Oney via de rubriek ‘Contact’. Het is in dat geval ook aangeraden dat de Gebruiker zijn wachtwoord en gebruikersnaam verandert. Hiervoor gaat hij naar de rubrieken ‘Mijn account / Mijn logingegevens / Mijn wachtwoord wijzigen’ en ‘Mijn account / Mijn logingegevens / Mijn e-mailadres wijzigen’.

 

Om de veiligheid van zijn Oney-account te garanderen, moet de Gebruiker regelmatig zijn wachtwoord veranderen via de rubriek ‘Mijn account / Mijn logingegevens / Mijn wachtwoord wijzigen’.

 

Alle schade die de Gebruiker mogelijk lijdt door het niet naleven van de in de vorige alinea’s vermelde verplichtingen is volledig voor rekening van de Gebruiker.

 

Als de Gebruiker zijn wachtwoord vergeet, kan hij een nieuw wachtwoord aanmaken via de rubriek ‘Wachtwoord vergeten’ op de website van Oney. Als hij zijn gebruikersnaam is vergeten, kan hij de Klantendienst van Oney contacteren via de rubriek ‘Contact’.

 

De toegang tot het Oney-account wordt om veiligheidsredenen na 3 (drie) mislukte inlogpogingen door de Gebruiker opgeschort. In dat geval kan de Gebruiker zijn wachtwoord opnieuw ingeven via de functie ‘Wachtwoord vergeten’ op de homepagina van de website van Oney.

 

Artikel 5 – De Bijhorende Diensten bij de aanmaak van een Oney-Account

 

Zodra de Gebruiker een Oney-Account heeft aangemaakt, kan hij gebruikmaken van de volgende Bijhorende Diensten:

 • de historiek van zijn Financieringsoplossingen 3xOney bekijken;
 • inloggen op de Dienst met een vereenvoudigde procedure;
 • een of meerdere creditcards overeenkomstig artikel 5.3. hieronder registeren.

 

  1. De historiek van de financiering met 3xOney bekijken

 

De Gebruiker kan via zijn Oney-Account alle Financieringsoplossingen 3xOney bekijken die zijn afgelopen of momenteel nog lopen.

 

  1. Inloggen op 3xOney met een vereenvoudigde procedure

 

Als de Gebruiker een Oney-account aanmaakt op het moment dat hij een Financieringsoplossing 3xOney aanvraagt, kan hij zich met een vereenvoudigde procedure aanmelden.

 

Als hij deze dienst wil gebruiken, moet de Gebruiker de aan zijn Oney-account gekoppelde Inloggegevens ingeven. Daarna kan hij de Dienst gebruiken zonder dat hij zijn persoonsgegevens opnieuw moet ingeven bij het inloggen. De Gebruiker moet de contractuele documenten en de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de aanvraag van de Financieringsoplossing 3xOney lezen en aanvaarden. Hij moet ook de creditcard selecteren die gekoppeld is aan zijn Oney-account of een nieuwe kaart koppelen om de voorschotten van Oney af te lossen.

 

De mogelijkheid om gebruik te maken van de Financieringsoplossing 3xOney om de aankoop van goederen/diensten bij een Distributiekanaal te financieren, blijft gebonden aan de voorafgaande goedkeuring van Oney. Het is dus niet omdat de Gebruiker een Oney-account heeft, dat hij het recht heeft om de Financieringsoplossing 3xOney systematisch te gebruiken om de aankoop van goederen/diensten bij een Distributiekanaal te financieren.

 

  1. Een of meerdere creditcards van de Gebruiker registeren op het Oney-Account

 

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de gegevens van zijn creditcard(s) op zijn Oney-account te bewaren, zodat hij deze niet meer opnieuw moet opgeven als hij een Financieringsoplossing 3xOney aanvraagt.

 

Als de Gebruiker een Financieringsoplossing 3xOney wil aanvragen, verschijnen de gegevens van de opgeslagen creditcard(s) dan automatisch in het aanvraagformulier. De Gebruiker hoeft dan enkel te bevestigen of hij de maandelijkse aflossingsbedragen via dit betaalmiddel wil betalen of dat hij de gegevens van een andere creditcard wil opgeven, als hij de verschuldigde aflossingsbedragen met deze andere kaart wil betalen.

 

Als de Gebruiker verschillende creditcards registreert, moet hij aangeven welke kaart hij wil gebruiken om de maandelijkse aflossingen te betalen.

 

De Gebruiker kan enkel creditcards of andere uitdrukkelijk door Oney toegelaten betaalmiddelen registreren op zijn Oney-account. Virtuele creditcards, prepaid-creditcards, debetkaarten met een systematisch goedkeuringssysteem of andere betaalmiddelen die Oney niet uitdrukkelijk goedkeurt, zijn niet toegestaan.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe enkel geldige creditcards te registreren waarvan hij zelf titularis is.

 

De Gebruiker kan de uitdrukkelijk door Oney toegelaten betaalmiddelen op zijn Oney-account registreren op het moment dat hij zijn account aanmaakt of in een latere fase, via de rubriek ‘Mijn account / Mijn bankgegeven’ op zijn Oney-account. Voor elke creditcard die de Gebruiker aan zijn Oney-account toevoegt, vraagt Oney voorafgaand toestemming om deze creditcard te mogen gebruiken om de eventueel vervallen of onbetaalde aflossingsbedragen die de Gebruiker in het kader van 3xOney-krediet verschuldigd is in te vorderen.

 

De Gebruiker kan op elk moment een creditcard op zijn Oney-account verwijderen zonder dat dit een impact heeft op de aflossingsbedragen die hij in het kader van een lopend 3xOney-krediet verschuldigd is en die hij met de kaart in kwestie zou betalen. Hij kan de kaart verwijderen via de rubriek ‘Mijn account / Mijn bankgegevens’ op zijn Oney-account. Hij kan ook zijn goedkeuring intrekken om vervallen aflossingsbedragen van andere op zijn 3xOney-account geregistreerde creditcards te innen.

Artikel 6 - Communicatie tussen Oney en de Gebruiker

Alle communicatie met betrekking tot de Dienst, het activeren van de Bijhorende Diensten en/of het Oney-account moet door de Gebruiker aan de Klantendienst van Oney worden gericht via het e-mailadres serviceclient.be@oney.com of klantendienst.be@oney.com of via het nummer 016/85.57.27.

 

Oney deelt dan weer alle communicatie met betrekking tot de Dienst, het activeren van de Bijhorende Diensten en/of het Oney-account via het e-mailadres dat de Gebruiker bij het aanmaken van zijn Oney-account opgaf of via andere communicatietechnieken waarbij Oney en de Gebruiker niet fysiek, tegelijkertijd aanwezig moeten zijn (gezamenlijk de ‘Communicatietechnieken vanop afstand’ genoemd).

 

De Gebruiker verbindt zich er bijgevolg toe Oney een geldig en persoonlijk e-mailadres te geven. De elektronische berichten die Oney mogelijks naar de door de Gebruiker opgegeven gegevens verstuurt, worden als gekend beschouwd op het moment dat de Gebruiker deze ontvangt.

 

De Gebruiker heeft op elk moment het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van Communicatietechnieken vanop afstand en om de contractuele documentatie op papier per post te ontvangen op het thuisadres of een ander door de Gebruiker opgegeven adres.

 

Eventuele wijzigingen aan de bovengenoemde adressen zijn pas voor beide partijen bindend als de andere partij overeenkomstig de in dit artikel vermelde voorwaarden op de hoogte is gebracht van de wijzigingen.

Artikel 7 – Klachten

De Gebruiker kan een klacht indienen bij Oney door de Klantendienst van Oney te contacteren op het e-mailadres serviceclient.be@oney.com of klantendienst.be@oney.com of op het nummer 016/85.57.27.

 

Oney verbindt er zich toe binnen 15 (vijftien) werkdagen op de klacht van de Gebruiker te reageren.

 

Artikel 8 – Wijzigingen aan de algemene voorwaarden van 3xOney

 

Oney behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en in het bijzonder nieuwe diensten aan de Gebruiker aan te bieden of bepaalde in deze voorwaarden beschreven diensten te wijzigen of schrappen. De Gebruiker ontvangt de nieuwe algemene voorwaarden op het moment dat hij de Financieringsoplossing 3xOney aanvraagt en moet deze lezen en aanvaarden overeenkomstig de in artikel 2.2. hierboven vermelde procedure.

 

Artikel 9 – Toezichthoudende autoriteit

 

Oney is een Franse vennootschap die erkend is als kredietinstelling door de Franse toezichthoudende autoriteit, de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 Frankrijk, en onder haar toezicht staat.

 

De lijst met erkende financiële instellingen waartoe ook Oney behoort, kan worden geraadpleegd op de website van de Banque de France (www.banque-france.fr), in de rubriek ‘Supervision et réglementation bancaire’.

 

Oney Bank staat tevens op de lijst van de Nationale Bank van België (NBB) van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) ressorteren en diensten in België aanbieden op basis van hun vrijheid van dienstverlening.

 

Artikel 10 – Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

 

De onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door de Belgische wet.

 

Elk geschil tussen Oney en de Gebruiker dat betrekking heeft op de onderhavige overeenkomst, met inbegrip van geschillen met betrekking tot de uitvoering, interpretatie en geldigheid van de overeenkomst of de individuele bepalingen, alsook geschillen met betrekking tot eventuele schadevergoedingen, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, onverminderd het recht van de Gebruiker om zich tot een Franse rechtbank te wenden. .

 

 

 

Bijlage: MODEL HERROEPINGSFORMULIER

 

(Gelieve dit formulier enkel in te vullen en op te sturen als u de overeenkomst wil stopzetten)

 

 • Ten aanzien van [de onderneming vult hier zijn naam, geografische adres en, indien beschikbaar, faxnummer en emailadres in]:

 

Oney Bank, 34 avenue de Flandre 59 170 Croix, Frankrijk

 

 • Ik/Wij (*) meld/melden (*) u met deze communicatie dat ik/wij (*) de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het hieronder beschreven goed (*) / de hieronder beschreven dienst (*) wil/willen (*) stopzetten.

 

 • Besteld op (*) / ontvangen op (*)

 

 • Naam van de consument(en)

 

 • Adres van de consument(en)

 

 • Handtekening van de consument(en) (enkel als dit formulier op papier wordt ingevuld)

 

 • Datum

 

(*) Schrap wat niet past.